Artiklar

Martin Luther och reformationen

Martin Luther spikar upp sina 95 teser, historisk målning

Martin Luther var en av 1500-talets viktigaste teologer i Europa och en drivande kraft inom reformationen.

Martin Luther var en katalysator för reformationen, framförallt den evangeliska (evangelisk-lutherska) som startade under 1500-talet i Europa. Reformationen är den förändringsprocess inom kristendomen, som syftade till att omskapa kyrkan och påvens privilegium och ställning. Centralt inom reformationen var den teologiska frågan om huruvida en människa på egen hand kan bli rättfärdig.

Martin Luther – från juridik till Augustineremiternas kloster

Martin Luther föddes den tionde november 1483 i Eisleben i Tyskland. Tidigt fick Luther kontakt med kristna gemenskapen. Till exempel i  Magdeburg, där Luther studerade, bodde han hos det kristna sällskapet Det gemensamma livets bröder.

1501 ankom Martin Luther till universitetet i staden Erfurt för att studera juridik. Staden var en mötesplats för de intresserade av humanismen och universitetet skiljde sig i sin syn på lärande och var modernt och progressivt. 1505 blev Luther magister. Men hans juridiska karriär avstannade snart. För samma år som Luther fick sin magisterexamen bestämde han sig för att gå i kloster.

Anledningen lär ha varit ett hemskt åskväder, som satte sådan skräck i Luther att han valde att avge ett löfte om att bli munk. Så kom Luther att bli en av munkarna vid Augustineremiternas kloster i Erfurt. Orden förespråkade sträng askes men var även ett studiekloster. Det lär ha varit det sistnämnda som lockade Luther, som fortsatte sina studier vid klostret. Han vigdes till präst två år efter sitt inträdde i ordern och blev teologiedoktor 1512.

Den reformatoriska frågan

Det är även år 1512 som Luther blir professor i bibeltolkning vid universitetet i Wittenberg. Här fortsatta han att arbeta med bibeltolkning och spenderade sina första fem år med att föreläsa om Psaltaren och Romarbrevet. Det är även under de första åren vid Wittenbergs universitetet som Luther börjar att fundera över vad som har kommit att kallas den reformatoriska frågan: Hur ska jag finna en nådig Gud?

1514 var Luther också församlingspräst i Wittenberg. Här blev han medveten om avlatshandeln. Avlat är en akt inom den romersk-katolska kyrkan, där en präst efterskänker botgöring för synder som har begåtts. Avlatshandeln uppkom som fenomen under senmedeltiden. Då såldes avlatsbrev som gav köparen frist för den synd som begåtts. Man kunde även ge penningavlat, alltså pengar till kyrkan. Handeln med avlat anses idag ha varit ett missbruk inom kyrkan.

De 95 teserna

Luther motsatte sig konceptet med avlat och handeln med avlatsbrev. Därför satte han den 31 oktober 1517 upp 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg. Teserna publicerades senare under titeln “De 95 teserna om avlatens innebörd”. Händelsen är en av de viktigaste inom reformationen.

De 95 teser spred sig snabbare  än någon kunnat ana. För under samma tidpunkt som Luther satte sig upp mot avlatshandeln uppfanns boktryckeriet, som ledde till att skrifter nu kunde produceras och spridas mycket snabbare än tidigare.

Men den katolska kyrkan var inte positivt inställd till Luther. Redan 1518 inledde kyrkan en kättarprocess mot Luther. 1520 utfärdades även en så kallad bulla, en påvlig kunggörelse, som hotade Luther med bannlysning.

Luther-Bibeln

Detta stoppade inte Luther, som fortsatte att studera och arbeta. Bland annat översatte han Nya Testamentet från latin till tyska. Den första översättningen trycktes 1522. Nu kunde de läskunniga utanför prästerskapet läsa Nya Testamentet. Snart efter att översättningen färdigställts gifte sig Luther med den före detta nunnan Katharina von Bora. 1534 färdigställde Luther sin första översättning av hela Bibeln från latin till tyska, den så kallade Lutherbibeln.

Den 18 februari 1546 avled Luther då han besökte sin födelsestad Eisleben. Han är begravd i slottskyrkan i Wittenberg.

Reformationen har kallats för människans religiösa myndighetsförklaring och Luther hade stor betydelse för dess utveckling.  Men Luthers arbete gjorde honom även signifikant för teologin i stort, utvecklingen av det tyska språket och folkbildning i Europa. Men det har även riktats stark kritik mot framförallt Luthers senare lära,  bland annat i hans kritik mot judendomen och hur de inte följde Kristus.

Slottskyrkan i Wittenberg, där Luther satte upp de 95 teserna och där han är begravd, är idag ett av UNESCO:s världsarv.